تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

شهرداری شهریارپ

۲۷خرداد
پایان یکسونگری به فازیک اندیشه

پایان یکسونگری به فازیک اندیشه

ساختمان قدیمی شهرداری منطقه یک (اندیشه) در مقابل درآمدی که مردم این منطقه عاید شهرداری شهریار می کردند، بسیار محقر و ناکارآمد بود. شان و منزل شهروندان عزیز فاز یک اندیشه اجل بر این است که چنین ساختمانی بخواهد آن را بشکند، اما ۶ عضو شورای چهارم که خاک فاز یک اندیشه را خورده بودند […]